Naziv kompanije:
Bros auto
Sedište kompanije:
Dimitrija Tucovića bb
RS-18000 Niš
Pravna forma:
Telefon:
+381 18 4566800
Fax:
+381 18 4566560
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
Banka:
Bankovni kod:
Broj računa:
IBAN: